Tin tức

Quy chế mới về kinh doanh thép xây dựng

Bộ Thương mại vừa ban hành quy chế kinh doanh thép xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh thép xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế. Theo đó, nhà cung ứng chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hoạt động kinh doanh, chất lượng và giá bán lẻ thép xây dựng do mình cung ứng trên thị trường

hung thanh phatNgoài ra, nhà cung ứng cũng phải trả thù lao hoặc chiết khấu thương mại trên cơ sở thoả thuận theo các quy định hiện hành và phải được thể hiện rõ trong hợp đồng.

Với nhà phân phối, quy chế nhấn mạnh phải liên đới chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với hoạt động kinh doanh, chất lượng và giá thép xây dựng đã giao cho tổng đại lý, đại lý bán lẻ và hệ thống phân phối trực thuộc. Đối với tổng đại lý và đại lý bán lẻ, quy chế yêu cầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý đối với giá thép đã giao cho các đại lý con.

Cũng theo quy chế này, trong trường hợp giá thị trường có biến động bất thường, Nhà nước sẽ sử dụng các biện pháp bình ổn giá theo quy định hiện hành, đồng thời các nhà cung ứng phải báo cáo về hoạt động kinh doanh, các yếu tố hình thành giá bán thép xây dựng trong trường hợp cần thiết.  

H.V